NextCon:November 16, 2017, hosted by Nextiva in Scottsdale, AZ